حذف آیتم تصویر بند انگشتی محصول قیمت تعداد جمع جزء
× شناخت مخاطب هدف دوره طراحی آواتار مشتری (مخاطب شناسی)  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

جمع کل سبد خرید

جمع جزء ۱۵۰,۰۰۰ تومان
مجموع ۱۵۰,۰۰۰ تومان